Coach Nguyễn Thái Thanh

Life Coach
Khi học về Khai Vấn thực sự mình vẫn mù mờ về ICF và cũng chưa bao giờ tìm hiểu thực sự về ICF. Thông qua chương trình Mentor thì mình tìm hiểu kỹ hơn về Liên Đoàn Khai Vấn Quốc Tế và hiểu sâu về Đạo đức và năng lực cốt lõi. Mentor giúp mình nhận định lại những kỹ thuật và giúp mình soi chiếu xem mình đang thiếu kiến thức nào để có thể lấy được chứng chỉ Quốc Tế do ICF cấp. Mình may mắn là trước khi gặp Mentor là đã có định hướng rõ ràng đối với nghề. Nhưng với chương trình của chị Quỳnh đã chỉ cho mình sự quan trọng của định hướng và sản phẩm phục vụ cho khách hàng. Cảm ơn chương trình Mentor của chị Quỳnh!

Khi học về Khai Vấn thực sự mình vẫn mù mờ về ICF và cũng chưa bao giờ tìm hiểu thực sự về ICF. Thông qua chương trình Mentor thì mình tìm hiểu kỹ hơn về Liên Đoàn Khai Vấn Quốc Tế và hiểu sâu về Đạo đức và năng lực cốt lõi. Mentor giúp mình nhận định lại những kỹ thuật và giúp mình soi chiếu xem mình đang thiếu kiến thức nào để có thể lấy được chứng chỉ Quốc Tế do ICF cấp. Mình may mắn là trước khi gặp Mentor là đã có định hướng rõ ràng đối với nghề. Nhưng với chương trình của chị Quỳnh đã chỉ cho mình sự quan trọng của định hướng và sản phẩm phục vụ cho khách hàng.
Cảm ơn chương trình Mentor của chị Quỳnh!