1. Giới thiệu 

Bộ Quy tắc đạo đức của ICF miêu tả những giá trị cốt  lõi, những nguyên tắc đạo đức và các hành xử đạo đức  chuẩn mực đối với tất cả những thành viên chuyên  nghiệp của ICF (xem phần định nghĩa). Đáp ứng được  các chuẩn mực hành vi đạo đức này là một trong những  năng lực cốt lõi của ICF. Đó là “Thể hiện việc thưc  hành có đạo đức: hiểu và áp dụng một cách thống nhất  các quy chuẩn và đạo đức trong khai vấn”. 

Bộ Quy tắc đạo đức của ICF nhằm duy trì tính liêm  chính của ICF và những người đang hành nghề khai  vấn trên toàn cầu bằng việc: 

 • Thiết lập các tiêu chuẩn ứng xử phù hợp với các giá trị cốt lõi và quy chuẩn đạo đức 
 • Hướng dẫn các phản chiếu, giáo dục và ra  quyết định mang tính đạo đức 
 • Đánh giá và duy trì các tiêu chuẩn của khai vấn  theo ICF thông qua quá trình Đánh giá Hành vi  Đạo đức của ICF (viết tắt là ERC) 
 • Cung cấp cơ sở cho việc đào tạo đạo đức  trong các chương trình được ICF công nhận 

Quy chuẩn đạo đức ICF sẽ được áp dụng khi các  chuyên gia ICF tự đại diện cho chính mình trong  bất kỳ một loại hình tương tác nào liên quan đến  

khai vấn. Điều này được thực hiện ngay cả khi  Mối quan hệ (Xem định nghĩa) khai vấn đã được  thiết lập hay chưa. Quy tắc này cũng được áp  dụng cho các nghĩa vụ mang tính đạo đức đối với  các chuyên gia ICF, những người đang đóng cácvai trò khác nhau như Coach, Coach Supervisor,  Mentor Coach, người đào tạo hoặc các học viên  đang được dào tạo coaching, hoặc đang nắm giữ  các vị trí quản lý tại ICF, cũng như các bộ phận  Hỗ trợ (xem định nghĩa). 

Mặc dù quy trình Đánh giá Hành vi Đạo đức  (Ethical Conduct Review – ECR) chỉ áp dụng riêng  cho các chuyên gia ICF, như là một lời hứa  (Pledge), thì các nhân viên của ICF cũng được cam  kết với các quy tắc đạo đức và Giá trị Cốt lõi cũng  như Các Nguyên tắc Đạo đức là nền tảng của quy  tắc đạo đức theo ICF. 

Thách thức về việc hành nghề mang tính đạo đức có  nghĩa là các thành viên sẽ không tránh khỏi các tình  huống yêu cầu sự hồi đáp đối với các vấn đề phát  sinh, giải pháp cho các tình huống khó xử và các  giải pháp cho các vấn đề. Quy tắc đạo đức này  nhằm hỗ trợ những người tuân theo Quy tắc bằng  cách hướng họ đến những yếu tố mang tính đạo  đức có thể được cân nhắc và giúp họ tìm ra/xác  định các cách thay thế để tiếp cận các hành vi đạo  đức. 

Các chuyên gia ICF, những người chấp nhận tuân  thủ Quy tắc đạo đức, thường cố gắng hành xử có  tính đạo đức, ngay cả khi việc này đòi hỏi họ phải  đưa ra các quyết định khó khăn và hành động dũng  cảm

2. Các định nghĩa quan trọng 

 • “Khách hàng” – cá nhân hoặc đội nhóm/nhóm  được khai vấn, người khai vấn được cố vấn  hoặc giám sát, hoặc người khai vấn hoặc học  viên đang được đào tạo khai vấn 
 • “Khai vấn” – hợp tác với Khách hàng trong một  quá trình động não và sáng tạo nhằm truyền  cho họ cảm hứng để tối đa hóa tiềm năng của  họ, cả trong công việc và trong đời sống. 
 • “Quan hệ Khai vấn” – là một mối quan hệ được  thiết lập bởi các Chuyên gia ICF và Khách  hàng/Những Khách hàng/Nhà tài trợ/Những  Nhà tài trợ trong một thỏa thuận hoặc hợp  đồng xác nhận trách nhiệm và kỳ vọng đối với  mỗi bên. 
 • “Quy tắc” – Quy tắc Đạo đức ICF 
 • “Tính bảo mật” – đảm bảo cho bất cứ thông tin  nào thu nhận được xung quanh việc khai vấn  trừ phi nhận được sự đồng ý cho phép tiết lộ  thông tin 
 • “Mâu thuẫn về lợi ích” – là một tình huống theo  đó Chuyên gia ICF tham gia vào nhiều lợi ích trong đó việc phục vụ một lợi ích có thể gây ra  sự chống lại hoặc mâu thuẫn với lợi ích khác.  Các mâu thuẫn này có thể là về tài chính, ca  nhân hoặc những thứ khác.
 •  “Bình đẳng” – một tình huống theo đó tất cả  mọi người đều trải qua, tiếp cận các nguồn lực  và cơ hội, không phân biệt chủng tộc, dân tộc,  quốc gia, màu da, giới tính, xu hướng tính dục,  bản dạng giới, tuổi tác, tôn giáo, tình trạng nhập cư, khuyết tật về tinh thần và thể chất, và  các lĩnh vực khác về sự khác biệt của con  người.
 • “Các chuyên gia ICF” – là các cá nhân đại diện  cho Thành viên ICF hoặc những người đang có  các chứng chỉ của ICF, trong các vai trò nhưng  không hạn chế như Coach, Coach Supervisor,  Mentor Coach,   Coach Trainer, và Học viên học  khai vấn
 • “Nhân viên Hỗ trợ” – là những người làm việc  cho các Chuyên gia ICF trong việc hỗ trợ Khách hàng  
 • “Nhà tài trợ” – là pháp nhân (bao gồm các đại  diện) chi trả cho hoặc sắp xếp các dịch vụ  coaching  
 • “Coach nội bộ” – một cá nhân đang làm việc  trong một tổ chức, làm công việc khai vấn toàn  thời gian hoặc bán thời gian cho các nhân viên  trong tổ chức đó. 
 • “Nhân viên ICF” – Những nhân viên hỗ trợ ICF,  được tuyển dụng bởi ban điều hành, cung cấp  các dịch vụ hành chính cũng như quản lý dịch  vụ chuyên nghiệp nhân danh ICF 

“Sự bình đẳng một cách có hệ thống”: bình  đẳng giới, bình đẳng chủng tộc và các hình  thức bình đẳng khác được thể chế hóa trong  đạo đức, giá trị cốt lõi, chính sách, cấu trúc và  cộng đồng văn hóa, tổ chức, quốc gia và xã  hội.

3. Các giá trị cốt lõi và Quy tắc  đạo đức của ICF 

Quy tắc Đạo đức của ICF được dựa trên nền tảng  của Các giá trị Cốt lõi của ICF và các hành động xuất  phát từ các giá trị đó. Tất cả những giá trị này đều  quan trọng như nhau và hỗ trợ lẫn nhau. Những giá  tri này được mong muốn và nên được sử dụng như là  một cách để hiểu và diễn giải những tiêu chuẩn. Tất  cả các Chuyên gia ICF đều được kỳ vọng sẽ thể hiện  và tuyên truyền những giá trị này trong tất cả các  tương tác của họ. 

Các giá trị cốt lõi của ICF: 

ICF đặt nhiều hy vọng cho thế giới khi khai vấn đang  đóng vai trò quan trọng trong việc giúp chúng ta phát  triển thịnh vượng. Chúng tôi kêu gọi các Coach thành  viên của ICF sẽ thông qua tầm nhìn, sứ mệnh và các  

giá trị cốt lõi bằng việc tích hợp các giá trị này trong  mọi việc họ làm trong vai trò là Coach. 

Tuyên bố về Tầm nhìn 

Khai vấn là một phần không thể thiếu của một xã hội  tiến bộ và mỗi một thành viên của ICF sẽ thể hiện  cho sự khai vấn chuyên nghiệp với chất lượng cao  nhất.

Tuyên bố về Sứ mệnh 

ICF có sứ mệnh dẫn đầu sự tiến bộ trên toàn cầu  trong nghề Khai vấn và trao quyền cho thế giới thông  qua khai vấn. 

Giá trị cốt lõi 

Chúng tôi cam kết giữ vững tính đáng tin cậy, tính  minh bạch, sự đồng lòng nhất trí và chúng tôi quy  định mọi thành viên của cộng đồng ICF đều có nhiệm  vụ phát huy các giá trị sau: 

 1. Chính trực: Chúng tôi nêu cao các chuẩn mực đạo  đức cao nhất đối với các chuyên gia khai vấn cũng  như với tổ chức. 
 2. Ưu tú: Chúng tôi đặt ra và thực thi chuẩn mực ưu  tú đối với phẩm chất, trình độ và năng lực khai vấn  chuyên nghiệp. 
 3. Phối hợp: Chúng tôi đề cao việc xây dựng cộng  đồng và kết nối xã hội xuyên suốt quá trình hợp tác  và công cuộc đi đến thành quả chung. 
 4. Tôn trọng: Chúng tôi không đặt ra ngoại lệ, và trân  trọng sự khác biệt phong phú từ các bên liên quan trên toàn cầu. Chúng tôi đặt con người lên hàng đầu  và cam kết giữ vững mọi chuẩn mực, chính sách và  phẩm chất.

4.Chuẩn mực đạo đức 
Các chuẩn mực đạo đức dưới đây được áp dụng cho  mọi hoạt động của các chuyên gia ICF: 

Mục 1 – Trách nhiệm với Khách hàng

Với tư cách chuyên gia ICF, tôi: 

 1. Giải thích và đảm bảo rằng (các) Khách hàng và  (các) Nhà tài trợ khai vấn đã nắm rõ bản chất và các  giá trị tiềm năng của khai vấn, bản chất và các giới  hạn của tính bảo mật, các thỏa thuận tài chính, và  mọi điều khoản khác trong thỏa thuận khai vấn trước  cuộc họp chính thức hoặc trong cuộc họp sơ bộ. 
 2. Thiết lập thỏa thuận/hợp đồng nêu rõ vai trò, trách  nhiệm và quyền lợi của các bên liên quan với (các)  Khách hàng và (các) Nhà tài trợ trước khi triển khai  dịch vụ. 
 3. Duy trì mức độ bảo mật cao nhất với mọi bên liên  quan như đã thoản thuận trước. Tôi ý thức và đồng ý  chấp thuận mọi luật lệ hiện hành liên quan đến dữ  liệu và liên lạc cá nhân. 
 4. Nắm rõ cách thức trao đổi thông tin giữa các bên  liên quan trong suốt quá trình tương tác khai vấn. 
 5. Thông qua với cả Khách hàng và Nhà tài trợ hoặc  các bên liên quan về những điều khoản liên quan tới  việc một số thông tin sẽ không được bảo mật (ví dụ  như hoạt động phạm pháp theo lệnh của tòa hoặc trát đòi hầu tòa hợp lệ, nếu pháp luật yêu cầu; rủi ro gây  nguy hại tới bản thân hoặc tới người khác, v.v.) Tôi  hiểu được rằng các hoàn cảnh ở trên có thể áp dụng  việc không bảo mật thông tin, và có thể tôi cần thông  báo với chính quyền.
 6. Với tư cách là Coach nội bộ, điều hành các tranh  chấp lợi ích hoặc các tranh chấp lợi ích tiềm tàng với  Khách hàng và (các) Nhà tài trợ khai vấn xuyên suốt  (các) thỏa thuận khai vấn và phiên đối thoại. Việc này  bao gồm nêu rõ vai trò của tổ chức, trách nhiệm của  các bên, các mối quan hệ, các hồ sơ, tính bảo mật và  mọi yêu cầu báo cáo khác. 
 7. Lưu trữ, bảo quản và tiêu hủy các hồ sơ phát sinh  trong quá trình khai vấn chuyên nghiệp, bao gồm cả  các file điện tử và thư từ liên lạc, nhằm giữ vững tính  bảo mật, an ninh và riêng tư, đồng thời tuân thủ mọi  luật pháp hiện hành và các thỏa thuận. Ngoài ra, tôi  nỗ lực tận dụng mọi tiến bộ công nghệ đang được sử  dụng trong dịch vụ khai vấn (các dịch vụ khai vấn có  công nghệ hỗ trợ), và ý thức được các chuẩn mực  đạo đức khác nhau áp dụng cho từng loại công nghệ. 
 8. Nhanh chóng nắm bắt mọi dấu hiệu về sự thay đổi  giá trị phát sinh từ mối quan hệ khai vấn. Trong  trường hợp này, tôi chủ động tạo ra thay đổi trong  mối quan hệ hoặc khuyến khích (các) Khách  hàng/(các) Nhà tài trợ tìm dịch vụ khai vấn khác,  chuyên gia khác hoặc sử dụng một nguồn lực khác. 
 9. Tôn trọng quyền chấm dứt quan hệ khai vấn của  các bên liên quan ở mọi thời điểm vì bất kỳ lý do gì trong quá trình khai vấn tuân theo mọi điều khoản  trong thỏa thuận.
 1. Ý thức về hệ quả của việc nắm giữ nhiều hợp  đồng và nhiều mối quan hệ với cùng Khách hàng và  Nhà tài trợ cùng lúc để tránh các tình huống xung đột  lợi ích. 
 2. Ý thức và tích cực kiểm soát những khác biệt về  quyền và vị trí giữa Khách hàng và tôi có thể phát  sinh từ vấn đề văn hóa, quan hệ, tâm lý hoặc hoàn  cảnh. 
 3. Tiết lộ với khách hàng của tôi về những khoản đề  bù có thể có, và các lợi ích khác mà tôi có thể nhận  được nhờ giới thiệu Khách hàng với bên thứ ba. 
 4. Đảm bảo giữ vững chất lượng khai vấn bất kể giá  trị hoặc hình thức đền bù theo thỏa thuận trong bất  kỳ quan hệ nào. 

Mục 2 – Trách nhiệm với Quá trình  hành nghề 

Với tư cách chuyên gia ICF, tôi: 

 1. Tuân thủ Quy tắc đạo đức ICF trong mọi mối  quan hệ. Nếu tôi phát hiện hành vi vi phạm Quy tắc, hoặc nhận thấy hành vi trái đạo đức từ Chuyên gia  ICF khác, tôi sẽ nêu vấn đề với các bên liên quan  một cách tôn trọng. Nếu việc này không được giải  quyết, tôi sẽ nêu vấn đề với các nhà chức trách  (chẳng hạn ICF Toàn cầu) để đi đến giải pháp.
 2. Yêu cầu tuân thủ Bộ Quy tắc đạo đức ICF từ phía  toàn bộ Nhân sự hỗ trợ. 
 3. Cam kết giá trị ưu tú xuyên suốt công cuộc phát  triển đạo đức, chuyên môn và cá nhân. 
 4. Ý thức được những hoàn cảnh và hạn chế của cá  nhân có thể làm ảnh hưởng, gây xung đột hoặc tranh  chấp với năng lực khai vấn của tôi hoặc các mối quan  hệ khai vấn của tôi. Tôi sẽ tìm sự trợ giúp để xác  định phương án hành động, và nếu cần thiết, sẽ  nhanh chóng tìm kiếm hỗ trợ từ các chuyên gia. Việc  này có thể tạm hoãn hoặc chấm dứt (các) quan hệ  khai vấn của tôi. 

 5. Giải quyết mọi xung đột lợi ích hoặc xung đột lợi  ích có thể có bằng cách làm rõ vấn đề với các bên  liên quan, tìm kiếm hỗ trợ từ các chuyên gia, tạm  ngừng hoặc chấm dứt mối quan hệ khai vấn. 
 6. Giữ vững tính bảo mật của các Thành viên ICF và  sử dụng thông tin liên lạc của các Thành viên ICF  (thư điện tử, số điện thoại, v.v.) chỉ khi được ICF  hoặc Thành viên ICF cho phép.

Mục 3 – Trách nhiệm với Chuyên  môn 

Với tư cách là Chuyên gia ICF, tôi: 

 1. Xác định chính xác chuyên môn khai vấn, trình độ  năng lực khai vấn, kinh nghiệm, đào tạo, chứng chỉ  và văn bằng ICF của tôi. 
 2. Đưa ra những phát ngôn chính xác, trung thực cả  bằng lời và trên giấy về những gì tôi có thể làm với tư  cách là Chuyên gia ICF, những gì ICF hỗ trợ, nghề  khai vấn, và giá trị tiềm năng của khai vấn. 
 3. Truyền đạt và nâng cao nhận thức của những  người cần được thông tin về các trách nhiệm đạo đức  mà Bộ quy tắc này đề ra. 
 4. Chịu trách nhiệm về việc ý thức và đặt ra các  ranh giới rõ ràng, phù hợp về văn hóa xoay quanh  mối quan hệ khai vấn, cả trên phương diện vật lý và  các phương diện khác. 
 5. Tránh các quan hệ mang tính tình cảm, tình dục  với (các) Khách hàng hoặc (các) Nhà tài trợ. Tôi sẽ  luôn luôn lưu tâm về mức độ thân mật phù hợp trong  quan hệ khai vấn. Tôi sẽ có có hành động phù hợp  nhằm giải quyết vấn đề hoặc chấm dứt quan hệ khai  vấn.

Mục 4 – Trách nhiệm với Xã hội

Với tư cách là Chuyên gia ICF, tôi: 

 1. Tránh phân biệt đối xử bằng cách duy trì tính  công bằng và bình đẳng trong mọi hoạt động và chiến  dịch, tôn trọng luật lệ địa phương và phong tục văn  hóa. Điều này bao gồm, nhưng không bị giới hạn bởi,  phân biệt đối xử dựa trên tuổi tác, chủng tộc, thể hiện  giới, dân tộc, xu hướng tính dục, tôn giáo, nguồn gốc  dân tộc, khiếm khuyết vật lý hoặc tình trạng quân sự. 
 2. Ý thức và trân trọng những đóng góp và tài sản  trí tuệ của người khác, chỉ khẳng định quyền sở hữu  đối với tài sản của bản thân tôi. Tôi hiểu rằng vi phạm  chuẩn mực này có thể khiến tôi phải chịu xét xử pháp  lý do bên thứ ba xác lập. 
 3. Trung thực và hoạt động dựa trên các chuẩn mực  khoa học hiện hành, các khung hướng dẫn khả dụng,  và giới hạn năng lực của tôi khi thực thi và báo cáo  nghiên cứu. 
 4. Ý thức được ảnh hưởng của tôi và khách hàng  đối với xã hội. Tôi tuân theo nguyên lý “làm việc tốt”  chứ không phải “tránh việc xấu”.

5.Lời hứa đạo đức của Chuyên  gia ICF 

Với tư cách là Chuyên gia ICF, tuân theo các tiêu  chuẩn của Bộ quy tắc đạo đức ICF, tôi ý thức và chấp  thuận thực hiện các bổn phận đạo đức và pháp lý đối  với (các) Khách hàng khai vấn, (các) Nhà tài trợ,  đồng nghiệp và cộng đồng nói chung. 
Nếu tôi vi phạm bất kỳ mục nào trong Bộ quy tắc đạo  đức ICF, tôi chấp thuận rằng ICF có thể tùy nghi bắt  tôi chịu trách nhiệm về việc làm đó. Tôi chấp thuận  rằng trách nhiệm của tôi đối với ICF về bất kỳ hành vi  vi phạm nào có thể bao gồm các hình phạt, chẳng  hạn như đào tạo khai vấn bắt buộc hoặc các hình  thức giáo dục khác, hoặc từ bỏ quyền Thành viên ICF  và/hoặc Chứng chỉ ICF của tôi. 
Để biết thêm thông tin và Quy trình Đánh giá Hành vi  Đạo đức bao gồm đường dẫn nộp đơn khiếu nại, vui  lòng nhấp chuột vào nút dưới đây
 
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.